Edo Period Tsuba Meiji Bijutsu $230.00
Antique Tosho Tsuba Meiji Bijutsu $280.00
maedate depicting an Oni Marc Delorme On Request
Exceptional Nanbokucho Period Tanto signed Sadatsuna NBTHK Meiji Bijutsu $14,800.00
Edo Period Maru-gata Tsuba signed Hishu-ju Iehiro NBTHK Meiji Bijutsu $2,650.00
Muromachi-Momoyama Period Tsuba NBTHK Meiji Bijutsu $2,100.00
Edo Period Tsuba signed Okada Masachika NBTHK Meiji Bijutsu $1,870.00
Edo Period Tsuba signed Shiji NBTHK Meiji Bijutsu $1,350.00
Edo Period Marugata Tsuba signed Mogarashi Soten NBTHK Meiji Bijutsu $1,680.00
Japanese Samourai Jacket - Jinbaori - Ikeda Clan Tora Tori Gallery 2900.00 Euros
Japanese Antique Iron Tsuba with Buddhist Theme Flying Cranes Antiques Ltd. On Request
Samourai Half Mask - Menpo Tora Tori Gallery 2800.00 Euros
Japanese Yamagane Tsuba with Inlay Goto antiques $350.00
Japanese antique taisyo era Freehand drawing dyeing silk big fukusa Japanese Antique & Textile saiyuu2 $180.00
Antique Japanese Tatami Gurata Gusoku The Zentner Collection $6,500.00
Shinto Katana Signed Taira Yasukuni Tora Tori Gallery 9500.00 Euros
Antique Japanese Tanegashima Teppo Matchlock Rifle The Zentner Collection $7,500.00
Antique Japanese Bajo Zutsu Pistol The Zentner Collection $6,000.00