Koie Ryoji Oribe Tokkuri and Guinomi Modern Japanese Ceramics $850.00
5 Seto Yunomi set by Sho, Goro, Seisei, Shunto, Shuntei Modern Japanese Ceramics $575.00
Special Sake Cup Set by Kakurezaki Ryuichi, Miwa Kazuhiko,Suzuki Goro Quality Chadogu $1,100.00
Hagi Guinomi by Sakakura Shinbei XIV Meiji Bijutsu $160.00
Shino Guinomi by Kato Seizo Meiji Bijutsu $170.00
Shino Guinomi by Chikada Seiji Meiji Bijutsu $190.00
Shino Guinomi by Tomoba Seiya  Meiji Bijutsu $230.00
Shino Guinomi by Kato Kozo Meiji Bijutsu $390.00
Los Oribe Coffee Wan by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $1,170.00
Shino Beer Mug Set by Fujiwara Keisuke Meiji Bijutsu $300.00
Japanese Bizen Masterpiece Chawan by great Hiroshi Toyofuku Momoyama Gallery $500.00
A Modern Guinomi by Akira Miyazawa Kyoto Ceramics and Fine Art $275.00
Yunomi, Tea Cup; John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts Pending
Yunomi, Tea Cup; John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $32.00
Yunomi, Tea Cup; John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $32.00
Yunomi, Tea Cup; John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts Pending
Guinomi, Sake Cup, John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $28.00
guinomi, Sake Cup, John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $28.00