Hagi Guinomi by Higuchi Taikei Meiji Bijutsu $140.00
Contemporary Celadon Koro by Fukami Sueharu Modern Japanese Ceramics $2,700.00
LARGE KO-IGA CHAWAN BY KOJIMA KENJI Albdeo 3 Studio $295.00
Shino Guinomi by Kato Seizo Meiji Bijutsu On Hold
SAFFRON GLAZED SWIRLED SLIP & INCISED TEABOWL (tb1177) Albdeo 3 Studio $48.50
Shino Guinomi by Chikada Seiji Meiji Bijutsu $190.00
Chawan by Koie Ryoji Vessels.jp $730.00
Contemporary Kogo Celadon Incense Case, Fukami Sueharu Modern Japanese Ceramics $1,800.00
Shino Guinomi by Hisano Katsuki Meiji Bijutsu $190.00
Karatsu Vase by Inoue Toya Modern Japanese Ceramics $750.00
Yuniomi Cup and Plate Sets by Ando Hidetake Modern Japanese Ceramics $795.00
Chawan by Ohi Toshiro (Ohi Chozaemon X) Meiji Bijutsu $1,790.00
Shino Guinomi by Tomoba Seiya  Meiji Bijutsu $230.00
Akiyama Yo Pottery Object, “Untitled” Modern Japanese Ceramics $3,500.00
Large and perfect Mashiko Bowl by greatest Shoji Hamada Momoyama Gallery $3,995.00
Shino Guinomi by Kato Kozo Meiji Bijutsu $390.00
Yamato Yasuo Large Japanese Hagi Vase Modern Japanese Ceramics $1,150.00
Large Mashiko Tsubo by Living National Treasure Shimaoka Tatsuzo Momoyama Gallery $2,900.00