Yuniomi Cup and Plate Sets by Ando Hidetake Modern Japanese Ceramics $795.00
Chawan by Ohi Toshiro (Ohi Chozaemon X) Meiji Bijutsu $1,790.00
Shino Guinomi by Tomoba Seiya  Meiji Bijutsu $230.00
Akiyama Yo Pottery Object, “Untitled” Modern Japanese Ceramics $3,500.00
Large and perfect Mashiko Bowl by greatest Shoji Hamada Momoyama Gallery $3,995.00
Shino Guinomi by Kato Kozo Meiji Bijutsu $390.00
Yamato Yasuo Large Japanese Hagi Vase Modern Japanese Ceramics $1,150.00
Large Mashiko Tsubo by Living National Treasure Shimaoka Tatsuzo Momoyama Gallery $2,900.00
Hagi Chawan by Yamato Kiyoshi Vessels.jp $190.00
Museum Quality Shino Masterpiece Chawan by legendary Tokuro Kato Momoyama Gallery $7,500.00
A Chojiro Inspired Chawan from Sekizanjin Kiln Kyoto Ceramics and Fine Art $425.00
Shigaraki Vase by Ueda Mitsuharu (Naokata VI) Modern Japanese Ceramics $800.00
Contemporary Ichikawa Koichi Art Deco Ceramic Flower Vase Kodo Arts $350.00
Bizen Tsubo by Horie Shozan Meiji Bijutsu $385.00
Los Oribe Coffee Wan by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $1,170.00
Radical Kato Toyohisa Nezumi Shino Vase Modern Japanese Ceramics $1,400.00
Radical Contemporary Shino Platter by Kato Toyohisa Modern Japanese Ceramics $995.00
Kobayashi Hiroyuki Large Exhibited Shigaraki Zogan Bowl Modern Japanese Ceramics $1,300.00