Japanese Vintage Textile Boro Sakiori Sodenashi Indigo GALLERY TSUMUGI $290.00
Japanese Vintage Textile Cotton Baby's Kimono Homemade GALLERY TSUMUGI $120.00
Japanese Vintage Textile Sakiori Obi Sash GALLERY TSUMUGI $100.00
Japanese Vintage Textile Sakabukuro with Mending Patches GALLERY TSUMUGI $100.00
Japanese Vintage Textile Cotton Boro Futonji Indigo GALLERY TSUMUGI $320.00
Girl's Kimono with A Rare 'Takarabune' Treasure Ship and Crane Motif ichoya $180.00
Antique Japanese Silk Haori Kimono Showa Period, C.1950 Kodo Arts $325.00
Japanese Vintage Textile Bag Made of Hand-spun Cotton Indigo GALLERY TSUMUGI $90.00
Japanese Vintage Paper Stencil for Textile Dyeing-1 GALLERY TSUMUGI $50.00
Japanese Handmade Paper With Shibori Brown GALLERY TSUMUGI $30.00
Japanese Vintage Textile Apron With Sashiko GALLERY TSUMUGI $200.00
Japanese Vintage Textile Woman's Noragi Zanshi-ori GALLERY TSUMUGI $90.00
A Fine Vintage Fukusa - Woven Treasures Design Ichiban Japanese and Oriental Antiques $295.00
Japanese Vintage Textile Shop Hanten With Logotype GALLERY TSUMUGI $200.00
A Fine Japanese Fukusa - Design of a Treasure Ship Ichiban Japanese and Oriental Antiques $295.00
Japanese Vintage Textile Meisen Haori Matsukawa-bishi GALLERY TSUMUGI $140.00
Japanese Vintage Textile Meisen Haori Woods GALLERY TSUMUGI $80.00
Japanese Meisen ikat Kimono with Jyuji and Igeta Motifs ichoya $120.00