The Tretiak Collection
#8616
Pre 1980
please enjoy