The Tretiak Collection
#26
Pre 1910
qing wen
#qq
Pre 1960
qing wen
#160219
Pre 1910
qing w en