19c OJIME netsuke slide GOURD AGAINST NAMAZU by YUKIKAZU Dmitry Levit Asian Art $335.00
19c OJIME netsuke slide HUNTING FALCON Dmitry Levit Asian Art $275.00
19c metal OJIME netsuke slide POMEGRANATES Dmitry Levit Asian Art $225.00
19c OJIME netsuke slide PHOENIX Japanese lacquer Dmitry Levit Asian Art $165.00
19c OJIME netsuke slide SCHOLARS in clouds Dmitry Levit Asian Art $80.00
19c RED CORAL OJIME netsuke cord slide Dmitry Levit Asian Art $100.00
19c CORAL OJIME netsuke slide Dmitry Levit Asian Art $100.00
19c OJIME netsuke slide leaves samurai crest Dmitry Levit Asian Art $90.00
19c staghorn OJIME netsuke slide bamboo skin strips Dmitry Levit Asian Art $70.00
19c lacquer OJIME netsuke cord slide Dmitry Levit Asian Art $55.00
19c staghorn OJIME netsuke slide woven rice straw Dmitry Levit Asian Art $45.00
19c staghorn OJIME netsuke slide Dmitry Levit Asian Art $45.00
19c glass OJIME netsuke slide KELP STRANDS Dmitry Levit Asian Art $80.00
19c glass OJIME netsuke slide sea blue Dmitry Levit Asian Art $60.00
19c glass OJIME netsuke slide sea blue Dmitry Levit Asian Art $60.00
19c glass OJIME netsuke cord slide Dmitry Levit Asian Art $50.00
19c glass OJIME netsuke slide sea blue Dmitry Levit Asian Art $50.00
19c glass OJIME netsuke slide salmon coral Dmitry Levit Asian Art $45.00