Kimura Morikazu Tenmoku Kakehana Hanging Vase Modern Japanese Ceramics Sold
Kawasaki Chitaru “Light Cloud” Modern Japanese Ceramics Sold
Suzuki Tomio Shimmering Gold Shino Basin Modern Japanese Ceramics Sold
Okuda Tomoko Raku Kohen Hanaire Flower Basin Modern Japanese Ceramics Sold
Rare! Fukami Sueharu Wing Object, “Tenku” Modern Japanese Ceramics Sold
A Karatsu Tea Bowl by Takashi Hashimura Kyoto Ceramics and Fine Art Sold
A “Kiretsu-mon” Guinomi by Hiramatsu Ryoma Kyoto Ceramics and Fine Art Sold
MATSUZAKI KEN AKA-SHINO CHAWAN Albedo 3 Studio Sold
A “Kiretsu-mon” Guinomi by Hiramatsu Ryoma Kyoto Ceramics and Fine Art Sold