Madara-karatsu Plate by Dohei Fujinoki popular artsit Karatsu ware Gallery Rex $60.00
Madara Karatsu "Yohen" sake cup by Dohei Fujinoki popular artist Gallery Rex $262.00
Painted Karatsu sake cup by Dohei Fujinoki popular artist Karatsu ware Gallery Rex $166.00
Pained Karatsu sake cup by Dohei Fujinoki popular artist KARATSU Gallery Rex $166.00
Chosen-karatsu sake cup by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU Gallery Rex $190.00
Karatsu-ido sake cup by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU Gallery Rex $210.00
Chosen-Karatsu "Yohen" sake cup by Dohei Fujinoki the popular artist Gallery Rex $262.00
Chosen-Karatsu sake cup by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU Gallery Rex $210.00
Karatsu-ido sake cup by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU Gallery Rex $210.00
Patty Martori, Installation of skulls on wooden squares, 1990 Welcome To Another Century $3,200.00