A Shino Tea Bowl by Takauchi Shugo Kyoto Ceramics and Fine Art $2,250.00
SALE - Chawan by Toshiro (Ohi Chozaemon X) Meiji Bijutsu $580.00
Vase by Kawai Buichi Meiji Bijutsu $665.00
Elegant Tokkuri Sake Flasks by Shingu Sayaka Quality Chadogu $365.00
LARGE AND ANIMATED E-SHINO MIZUSASHI BY SUZUKI GORO Albdeo 3 Studio $465.00
Wakao Toshisada Shino Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $1,200.00
An Ido-shaped Hagi-yaki Tea Bowl by Zenzo Hatano Kyoto Ceramics and Fine Art $1,350.00
A Shigaraki Yama-jawan by Aoki Ken Kyoto Ceramics and Fine Art $1,250.00
Superb Wakao Toshisada Zen Shino Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $1,650.00
Fabulous Tamura Roppo Koshu Iga Vase Modern Japanese Ceramics $1,200.00
Bizen Gourd by LNT Yamamoto Toshu Modern Japanese Ceramics $1,600.00
Karatsu ashed pentagon shape vase by Dohei Fujinoki KARATSU Gallery Rex $1,715.00
White-slip(kohiki) sake cup by Junri Hamada the skilled artist MINO Gallery Rex $120.00
Kuromadara(black&mottle) sake cup by Junri Hamada skilled artist MINO Gallery Rex $129.00
Chosen-karatsu Tea jar by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU Gallery Rex $2,900.00
Kurosibu sake cup by Junri Hamada the high-skilled artist MINO Gallery Rex $129.00
Chosen-karatsu sake cup by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU Gallery Rex $250.00
Sabi-karatsu sake cup by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU Gallery Rex $167.00