Hamada Tomoo (grandson of Hamada Shoji), Tokkuri Five Cranes Gallery $360.00
Shino Tokkuri by Hayashi Shotaro Meiji Bijutsu $880.00
SAKE BOTTLE tokkuri TENGU-YU SHINO glaze by Robert Fornell Dmitry Levit Asian Art $350.00
SAKE BOTTLE tokkuri SHINO glaze by Robert Fornell Dmitry Levit Asian Art $250.00
SAKE BOTTLE tokkuri SHINO glaze by Robert Fornell Dmitry Levit Asian Art $250.00
SAKE BOTTLE tokkuri SHINO glaze by Robert Fornell Dmitry Levit Asian Art $160.00
Bizen Tokkuri by Inoue Takeshi Meiji Bijutsu $140.00
Bizen Tokkuri by Isezaki Mitsuru Meiji Bijutsu $280.00
XO TEBORI FACADE BOTTLE VASE Albdeo 3 Studio $89.50
TERRA COTTA ABSTRAKT RESIST FACADE BOTTLE VASE Albdeo 3 Studio $89.50
Bizen tokkuri, sake bottle by NAKAMURA Shinichiro Dragon's Pearl $300.00
Koji Arata, conical vase in tenmoku-style glaze. Dragon's Pearl $580.00
$ 580
Tokkuri, Sake Decanter; by Sachiko Furuya WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $60.00
Tokkuri, Sake Decanter, by John Benn WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $90.00
Sake Bottle or Vase; John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $65.00
Bizen, bottle shape vase. SHIBUTA Toshiaki Dragon's Pearl $650.00
Great Shino vase. Tsukamoto Haruhiko Dragon's Pearl $650.00
TEMMOKU & TETSU-YU DBLE GOURD FORM TOKKURI Albdeo 3 Studio $42.50