Yohenkin Shino Chawan by Suzuki Tomio Vessels.jp On Request
Suzuki Goro Kuro-shino Kataguchi hachi, 7 Crows 1997 Modern Japanese Ceramics $1,350.00
Aka-shino Chawan by Hayashi Ryoji Meiji Bijutsu $440.00
Tsujimura Shiro Kuro Oribe Chawan Tea Bowl Quality Chadogu On Request
Bowl by Shirai Hanshichi IX Meiji Bijutsu $1,380.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $250.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $320.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $375.00
Chawan by Chosa Biko Meiji Bijutsu $360.00
Karatsu Chawan by Nakazato Shigetoshi Meiji Bijutsu $940.00
Kato Toyohisa Shino Chawan Tea Bowl Quality Chadogu $680.00
Chawan by Kato Sho Meiji Bijutsu $390.00
Museum Quality Kurinuki Hagi Chawan Tea Bowl by Kaneta Masanao Quality Chadogu Pending
Ninsei Tea Bowl of Kutani ware by Kingyoku Nakata Momoyama Gallery $395.00
Yoshikawa Masamichi Hakuji White Bowl Quality Chadogu $700.00
Tanimoto Kei Iga Chawan Japanese Tea Bowl, Feel the Joy! Quality Chadogu $550.00
Japanese Sakura Chawan Tea Bowl by Ito Motohiko Quality Chadogu $700.00
A Hagi-yaki Chawan by Watanabe Jozan Kyoto Ceramics and Fine Art $475.00