Morino Taimei Beer Mugs Modern Japanese Ceramics $300.00
Sale Pending
Ohi Guinomi by Toshiro (Ohi Chozaemon X) Meiji Bijutsu $450.00
Guinomi by Chosa Biko Meiji Bijutsu $280.00
Guinomi by Chosa Biko Meiji Bijutsu $330.00
Shino Guinomi by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu $300.00
Ki-seto Tokkuri and Guinomi Set by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu $335.00
Shino Tokkuri and Guinomi Set by Kato Shuntei II Meiji Bijutsu $335.00
Yunomi by Ueda Tsuneji Meiji Bijutsu $150.00
Shigaraki Guinomi Sake Cup by Kowari Tetsuya Kyoto Ceramics and Fine Art $275.00
Hagi Guinomi by Sakakura Shinbei XIV Meiji Bijutsu $160.00
Shino Guinomi by Tomoba Seiya  Meiji Bijutsu $230.00
Japanese Bizen Masterpiece Chawan by great Hiroshi Toyofuku Momoyama Gallery $500.00
A Modern Guinomi by Akira Miyazawa Kyoto Ceramics and Fine Art $275.00
Yunomi, Tea Cup; John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts Pending
Yunomi, Tea Cup; John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts Pending
Guinomi, Sake Cup, John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $28.00
guinomi, Sake Cup, John Miller; Portland, OR WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $28.00
Guinomi, Sake Cups; Mashiko-yaki, Munetoshi Tagami WaSabiDou Antiques and Folk Crafts $70.00