Living National Treasure Fujimoto Yoshimichi Aka-e Tsubo Quality Chadogu $1,850.00
Contemporary Japanese Tsubo by Ohi Toshio (Chozaemon XI) Quality Chadogu $900.00
Fukami Fuminori Manga Oribe Sake Set Quality Chadogu Pending
Kato Takahiro Aka Shino Vase Quality Chadogu $950.00
Living National Treasure Fujiwara Yu Bizen Yohen Vase Quality Chadogu $1,100.00
Kimura Moriyasu Wave Pattern Tenmoku Platter Modern Japanese Ceramics $975.00
Breathtaking Tsubo by Living National Treasure Tokuda Yasokichi III Quality Chadogu $2,100.00
Kawase Shinobu Exquisite Contemporary Celadon Form Quality Chadogu On Request
Contemporary Shiro-Hagi Kakehana Vase by LNT Miwa Kyusetsu XI Quality Chadogu $1,200.00
Vase by Tamura Koichi, LNT Meiji Bijutsu $900.00
Yagi Kazuo Pottery Vase Quality Chadogu On Request
Karatsu Hanaire by Hosokawa Morihiro Meiji Bijutsu On Request
Spectacular Shino Vase by Hayashi Shotaro Meiji Bijutsu $4,800.00
Unusual Kishimoto Kennin Rippled Celadon Vase Quality Chadogu $1,050.00
Kawabata Fumio Bizen Shizen Nerikomi Kaki Vase Quality Chadogu $700.00
Tanoue Shinya “Shell” Vase Quality Chadogu On Request
Published Yakishime Pottery Vase by Koinuma Michio Modern Japanese Ceramics $2,200.00
Mihara Ken Sekki Scultpural Vase Quality Chadogu $1,250.00