Modern Japanese pottery Tsubo Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Modern Japanese pottery Vase by Mukunoki Eizo Modern Japanese Ceramics $350.00
Ono Hakuko Yuho Kinsai Hana Tsubo Modern Japanese Ceramics $1,950.00
Japanese Kohiki Chawan by Tanigawa Hitoshi Goto antiques $400.00
Japanese Kohiki Hira-chawan by Tanigawa Hitoshi Goto antiques $300.00
Yohenkin Shino Chawan by Suzuki Tomio Vessels.jp On Request
Suzuki Goro Kuro-shino Kataguchi hachi, 7 Crows 1997 Modern Japanese Ceramics $1,350.00
Akae Yunomi by Kato Takuo Meiji Bijutsu On Hold
Yoshisuji Keiji Smoky Yakishime Ita Zara Large Platter Modern Japanese Ceramics $650.00
Aka-shino Chawan by Hayashi Ryoji Meiji Bijutsu $440.00
Bizen Tokkuri by Inoue Takeshi Meiji Bijutsu $140.00
Yoshisuji Keiji Shizen Yu Yakishime Flaring Tsubo Vase Modern Japanese Ceramics $525.00
Matsui Tomoyuki Silver Bizen Ginsai Tsubo 1990 Modern Japanese Ceramics $1,250.00
A very nice KAWAI Buichi square, bottle-shaped vase Dragon's Pearl $750.00
Fujioka Shuhei Iga I-gata Hanaire, Japanese pottery Modern Japanese Ceramics $800.00
Winged Vessel by Ando Ikuko Modern Japanese Ceramics $450.00
Tsujimura Shiro Kuro Oribe Chawan Tea Bowl Quality Chadogu On Request
Museum Quality Matsuda Yuriko Large “Yosegi” Tsubo Quality Chadogu On Request