Japan. Haku Maki. Poem 70-7 fan 103 of 157 The Tretiak Collection $700.00
Japan. Haku Maki. 81-12 35 of 170 The Tretiak Collection $295.00
Japan. Haku Maki. 78-1 (mountain) 51 of 203 The Tretiak Collection $325.00
Japan. Haku Maki. 78-2 (water) 183 of 203 The Tretiak Collection $325.00
Japan. Haku Maki. Collection 90B The Tretiak Collection $550.00
Japan. Haku Maki. 75-60 34 of 301 The Tretiak Collection $175.00
Japan. Haku Maki. Cell A edition of 50 The Tretiak Collection $325.00
Japan. Haku Maki. Collection45B 164 of 230 The Tretiak Collection $200.00
Japan. Haku Maki. Dragon A 71 of 150 The Tretiak Collection $185.00
Japan. Haku Maki. FlowerSong 3 58 of 74 The Tretiak Collection $400.00
Japan. Haku Maki. Grape 2 8 of 100 The Tretiak Collection $150.00
Japan. Haku Maki. Halo 2 9 of 777 The Tretiak Collection $300.00
Japan. Haku Maki. June 53 of 202 The Tretiak Collection $280.00
Japan. Haku Maki. Poem 2心 heart 568 of 777 The Tretiak Collection $350.00
Japan. Haku Maki. Poem 5 14 of 777 The Tretiak Collection $300.00
Japan. Haku Maki. Poem 69-40 115 of 153 The Tretiak Collection $300.00
Japan. Haku Maki. Poem 70-3 40 of 202 The Tretiak Collection $395.00
Japan. Haku Maki. Poem 71-51 天 13 of 154 The Tretiak Collection $225.00