Art Deco Wrought Iron Mirror Antiquarian Traders $2,800.00
Louis XV Style Gilt Mirror. Antiquarian Traders $12,500.00