Japanese Vintage Textile Cotton Kimono with Bold Indigo Stripe GALLERY TSUMUGI $180.00
Japanese Vintage Textile Cotton Indigo Yukata with Shibori Fan Motif GALLERY TSUMUGI $150.00
Sale Pending
Japanese Vintage Textile Patched Tsumugi Kimono GALLERY TSUMUGI $100.00
Sale Pending
Japanese Vintage Textile Silk Kara-ori Obi Sash with Kasuri GALLERY TSUMUGI $300.00
BORO RICE BAG t a t a m i $150.00
Japanese Vintage Textile Furoshiki Recycled from Shibori Kimono GALLERY TSUMUGI $70.00
Sale Pending
Japanese Vintage Textile Shikon-zome Obi sash Cloth GALLERY TSUMUGI $180.00
Japanese Vintage Textile Man's Cotton Kimono with Shibori GALLERY TSUMUGI $180.00
Japanese Vintage Cotton Kimono Yukata with Shibori Spiral Pattern GALLERY TSUMUGI $220.00
Japanese Vintage Textile Cotton Sashiko Obi Sash-2 GALLERY TSUMUGI $55.00
Japanese Vintage Textile Cotton Sashiko Obi Sash GALLERY TSUMUGI $60.00
TWO SHEETS OF HIMOSEN t a t a m i $200.00
Japanese Vintage Textile Sakiori Obi Sash Silk GALLERY TSUMUGI $45.00
YAMAZURI t a t a m i $300.00
SQUARE-BORO t a t a m i $300.00
Japanese Vintage Textile Kaga-Yuzen Cotton Furoshiki GALLERY TSUMUGI $80.00
CLAY FILTER 03 t a t a m i $380.00
CLAY FILTER 02 t a t a m i $380.00