Gallery Rex
Chosen-karatsu Tea jar by Dohei Fujinoki the popular artist KARATSU
$2,900.00
Ashes covered Vase (anagama) by Karatsu popular potter Dohei Fujinoki
$2,830.00
Black raku chawan created by Sadamitsu Sugimoto,the great master hand
$1,860.00
Karatsu ashed pentagon shape vase by Dohei Fujinoki KARATSU
$1,715.00
Ido chawan created by Sadamitsu Sugimoto ,the great master hand
$1,710.00
Red raku chawan created by Sadamitsu Sugimoto,the great master hand
$1,680.00
White slip chawan created by Sadamitsu Sugimoto,the great master hand
$1,580.00
Shigaraki chawan created by Sadamitsu Sugimoto the great master hand
$1,580.00
Shigaraki vase naturally glazed by great master Sadamitsu Sugimoto
$1,415.00
Madara-E-Karatsu(mottle glaze with picture) chawan by Dohei Fujinoki
$1,238.00
Karatsu goki chawan by Dohei Fujinoki the popular artist in KARATSU
$1,052.00
Shigaraki vase by Sadamitsu Sugimoto the great master hand
$975.00
Madara (mottle) karatsu chawan by Dohei Fujinoki the popular artist
$960.00
Shigaraki l long plate Manaitasara by great master Sadamitsu Sugimoto
$945.00
Japanese traditional Bizen sake bottle "tokkuri" by Satoshi Watanabe
$580.00
Japanese traditional Bizen sake bottle "tokkuri" by Satoshi Watanabe
$580.00
Karatsu ashes covered sake bottle by popular potter Dohei Fujinoki
$472.00
Karatsu ashes covered "GARAN KOGO" incense container Dohei Fujinoki
$472.00