Meiji Bijutsu
Muromachi-Momoyama Period Echizen Tsubo
$780.00
Large Edo Period Kodakeo Tokkuri
On Request
Chawan by Ohi Chozaemon IX - Kon’ami Koetsu - Kujire
$3,000.00
Chawan by Ohi Chozaemon IX - Kon’ami Koetsu - Teppeki
$3,200.00
Chawan by Ohi Chozaemon IX - Kon’ami Koetsu - Bishamondo
$2,500.00
Chawan by Ohi Chozaemon IX - Kon’ami Koetsu - Kamiya
$3,200.00
Chawan by Ohi Chozaemon IX - Kon’ami Koetsu - Seppen
$1,800.00
Chawan by Ohi Chozaemon IX - Kon’ami Koetsu - Kaga-koetsu
$2,500.00
Chawan by Ohi Chozaemon IX - Kon’ami Koetsu - Fujisan
$3,200.00
Koro by Seifu Yohei IV
$8,800.00
Vase by Seifu Yohei II
$940.00
Korean Joseon Period Jar
$680.00
Korean Joseon Dynasty Buncheong Flask
On Request
Joseon Period Gohon Chawan
On Request
Tsubo by Kawai Kanjiro
Sold
Meiji Period Nabeshima Porcelain Plate
On Request
Edo Period Ko-imari Platter
On Request
Large Shino Vase by Hayashi Shotaro
$1,980.00