Treasures of Old Times
Aka Raku Chawan made by Ennosai Tetchu Soshitsu (1872-1924)
$750.00
Izumo-Irabo Chawan "Akatsuki No Tsuki" w/VII Edosenke (1846-1963) box
$900.00
Antique Japanese Shino Ware Chawan Meiji Period (1868-1912)
Sold
Very Rare 11th generation Raku Kichizaemon Keinyu Sake Bottle Tokkuri
$770.00
Rokubei Kiyomizu IV (1848-1920) Antique Japanese Kashiki Bowl
Sold
Rare early 20 century Kutani ware Shunga Sake cup
$550.00
Kato Harutake (1886-?) Shino Ware Chawan (Tea Bowl) for Tea Ceremony
Sold
Antique Japanese Black Raku Ware Tea Bowl (Chawan)
Sold
Antique Japanese Shino Ware Chawan Teabowl for Tea Ceremony
Sold
Antique Nezumi Shino Ware Chawan Teabowl for Tea Ceremony
Sold
Antique Bajo-hai Blue and White Sake Cup Meiji Period (1868-1912)
Sold
Antique Japanese Utsushi Aka Raku Tea Bowl (Chawan)
Sold
Early 20c Agano ware Chaire (tea caddy) for tea ceremony
$440.00
Rare Nakamura Donen (1876-1937) Mishima Ware Chawan Bowl
Sold
Antique Japanese Hand-painted Porcelain Sake cup of Kutani ware
Sold
Okuda Mokuhaku (1800–1871) Akahada Noh Kumano incense case with box
$680.00
Edo Period (1603-1868) Iga ware Tetsuki Kashiki Dish w/Bridging Handle
$680.00
Ido style bowl by Raku Kichizaemon X Tannyu (1795-1854)
$2,800.00