Pre-Columbian Style ~ TEXCOCO ~ Terracotta Fertility Idol Galleria Verges $30.00
Ki-seto Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $4,400.00
Yoshikawa Masamichi Celadon Platter and Sometsuke Tokkuri Quality Chadogu Pending
Pre-Columbian Style ~ TEXCOCO ~ Terracotta Fertility Idol Galleria Verges $30.00
Hawaii Oribe Guinomi by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $750.00
Narumi Oribe Guinomi by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $800.00
Living National Treasure Matsui Kosei Neriage Vase Quality Chadogu Pending
Oribe Kysu by Suzuki Goro Meiji Bijutsu On Request
Tamaoki Yasuo Aka-Shino Tsubo Vase Modern Japanese Ceramics $1,150.00
Narumi Oribe Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $3,300.00
Red Shino Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $4,000.00
Yashichida Yunomi by Suzuki Goro Meiji Bijutsu $1,380.00
Kato Tsubusa Elongated Hakuji Hanaire Vase Modern Japanese Ceramics $1,200.00
Mingei tradition, HAMADA Shinsaku son of Hamada Shoji, Kaki-yu charger Dragon's Pearl $850.00
Wada Morihiro Colorful Toban Hanging Platter Modern Japanese Ceramics $2,200.00
Sensational Manyosai Shino Koro by Hayashi Shotaro Quality Chadogu P.O.R.
Gorgeous Ono Hakuko Kinsai Yellow Tsubo Quality Chadogu Pending
A Shino Summer Tea Bowl by Ajiki Hiro Kyoto Ceramics and Fine Art $1,500.00