Must See !!! Oribe Mizusashi by Koie Ryoji Quality Chadogu $790.00
Japanese Superstar Wada Morihiro Pottery Dish Modern Japanese Ceramics $1,500.00
Tsukamoto Haruhiko Oribe Sake Set Quality Chadogu $260.00
Shiro-yu Chawan by Kato Sho Vessels.jp $240.00
Kimura Morikazu Tenmoku Kakehana Hanging Vase Modern Japanese Ceramics $500.00
Wakao Toshisada Exhibited Nezumi-Shino Vase, Moon Modern Japanese Ceramics Pending
Chawan by Toshiro (Ohi Chozaemon X) Vessels.jp $920.00
Ki-seto Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $4,400.00
Seto-guro Tsutsu Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $3,300.00
Benikobiki Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $3,500.00
Kuro-oribe Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $3,300.00
Ki-seto Chawan by Suzuki Goro Vessels.jp $3,900.00
Fujioka Shuhei Iga Kataguchi Hachi Bowl Modern Japanese Ceramics $235.00
Fujioka Shuhei Iga Tokkuri Modern Japanese Ceramics $425.00
Okuda Tomoko Raku Kohen Hanaire Flower Basin Modern Japanese Ceramics $650.00
Okuda Tomoko American Raku Chawan Tea Bowl Modern Japanese Ceramics $550.00
Shinogi (Fluted) Vase by Ichino Hideyuki Gallery Iwasa $500.00
Black Raku Tsutsu Tea Bowl by Sasaki Shoraku Kyoto Ceramics and Fine Art $750.00